Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Διαμεσολάβηση στο διαζύγιο: Πρόταση του ΣΥΓΑΠΑ

Διαμεσολάβηση στο Διαζύγιο: ήπια εναλλακτική σε μια πικρή διαδικασία . Rabbi Adam Berner Ραβίνος Αδάμ Berner .
"Family values" is a buzzword these days. «Οικογενειακές αξίες» είναι ένα τσιτάτο αυτές τις μέρες. We read about it in the newspapers and hear about it in political speeches and debates. Διαβάζουμε γι 'αυτό στις εφημερίδες και ακούμε γι' αυτό σε πολιτικές ομιλίες και συζητήσεις. From a Torah perspective, we applaud the espousal of these social values and national policies as they represent a return to our own traditional values. Από την πλευρά της Τορά, επικροτούμε την υιοθέτηση αυτών των κοινωνικών αξιών και των εθνικών πολιτικών, δεδομένου ότι αποτελούν μια επιστροφή στην παραδοσιακή μας αξίες. Judaism has always preached that the fate of the community is tied up in the fate of the family. Ιουδαϊσμός ανέκαθεν κήρυττε ότι η μοίρα της κοινότητας είναι δεμένο στην τύχη της οικογένειας.

Despite these values, as Jews living in this century, we also share unfortunate social problems with our American society. Παρά αυτές τις αξίες, όπως οι Εβραίοι που ζουν σε αυτόν τον αιώνα, μοιραζόμαστε επίσης ατυχές κοινωνικά προβλήματα με την αμερικανική κοινωνία μας. The prevalence of divorce in our community is one such problem. Η συχνότητα των διαζυγίων στην κοινότητά μας είναι ένα τέτοιο πρόβλημα. Divorce, which causes even the altar in the Holy Temple to shed tears ( Gittin 90b), is an unfortunate and disruptive event not only for the individuals involved, but also for their friends, families and community. Διαζύγιο, το οποίο προκαλεί ακόμα και ο βωμός στον Ιερό Ναό για να ρίξει δάκρυα (Gittin 90β), είναι ένα ατυχές γεγονός και αναστάτωση, όχι μόνο για τα άτομα που συμμετέχουν, αλλά και για τις οικογένειές τους φίλους τους, και την κοινότητα. Still, if divorce is the inescapable route that a couple must take, the Torah recognizes this reality and prescribes how to deal with it. Παρόλα αυτά, αν το διαζύγιο είναι η αναπόφευκτη πορεία που ένα ζευγάρι πρέπει να λάβει, η Τορά αναγνωρίζει αυτή την πραγματικότητα και καθορίζει το πώς να ασχοληθεί με το θέμα.
But beyond the event of divorce itself, our community must address a related societal concern -- the bitter, hostile and destructive consequences which may result when a husband and wife separate and end their marriage. Αλλά πέρα ​​από την περίπτωση διαζυγίου η ίδια, η κοινότητά μας πρέπει να αντιμετωπίσει ένα σχετικό κοινωνικό προβληματισμό - τα πικρά, εχθρικές και καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν όταν ένας σύζυγος και η σύζυγος χωρίσει και να τελειώσει το γάμο τους. Whether adjudicating their divorce through civil court or through a beit din (Jewish court), all too often it is done with one spouse pitted against the other, as adversaries. Είτε την εκδίκαση του διαζυγίου τους, μέσω πολιτικού δικαστηρίου ή μέσω Beit DIN (εβραϊκό δικαστήριο), πολύ συχνά γίνεται με ένα σύζυγο παίζουν ενάντια στο άλλο, ως αντίπαλοι. The repercussions of this adversarial attitude cannot be overstated. Οι επιπτώσεις αυτής της αντιδικίας στάση δεν μπορεί να μεγαλοποιηθεί. It is destructive to the couple themselves, their children and to everyone around them. Είναι καταστροφικό για το ζευγάρι, τα παιδιά τους και σε όσους βρίσκονται γύρω τους.

The Conventional Divorce: An Adversarial Process Η συμβατική Διαζύγιο: κατ 'αντιμωλίαν διαδικασίας

A look at the conventional method for obtaining a civil divorce reveals a general attitude of conflict and competition. Μια ματιά με τη συμβατική μέθοδο για να λάβει μια αστική διαζύγιο αποκαλύπτει μια γενική στάση της σύγκρουσης και του ανταγωνισμού. Why do the friends of a spouse who is contemplating divorce encourage their friend to seek a "shark" for an attorney so that (s)he can soak the other spouse for all (s)he is worth? Γιατί τους φίλους του συζύγου ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο διαζύγιο ενθαρρύνει το φίλο τους να αναζητήσουν μια "καρχαρίας" για έναν δικηγόρο ώστε (α) που μπορούν να απολαύσουν τον άλλο σύζυγο για όλους (ες) που αξίζει; Why must one spouse be compelled to prove that the other spouse is an "unfit" parent so that (s)he does not "lose" the children? Γιατί πρέπει ο ένας σύζυγος να υποχρεωθεί να αποδείξει ότι ο άλλος σύζυγος είναι "ακατάλληλο" γονέα, ώστε (α) ότι δεν «χάνει» τα παιδιά; Why do the civil courts refer to one spouse as "plaintiff" and the other as "defendant"? Γιατί τα αστικά δικαστήρια να παραπέμπουν ο ένας σύζυγος ως «ενάγων» και το άλλο ως «κατηγορούμενος»; These strategies and this nomenclature accurately demonstrate that in our surrounding society, an adversarial nature (plaintiff versus defendant) is inherent to the process of divorce. Αυτές οι στρατηγικές και η ονοματολογία με ακρίβεια να αποδείξει ότι στην περιβάλλουσα κοινωνία μας, μια εχθρική φύση (έναντι ενάγων κατηγορούμενος) είναι σύμφυτη με τη διαδικασία του διαζυγίου.
This is not the Jewish approach. Αυτή δεν είναι η εβραϊκή προσέγγιση. From a Torah perspective, an ex-spouse is not a categorical exception to the Biblical commandment of loving thy neighbor. Από την πλευρά της Τορά, ένας πρώην σύζυγος δεν είναι κατηγορηματική εξαίρεση τη βιβλική εντολή του αγάπη προς τον πλησίον σου. Love and the pursuit of peace is mandated even for those in the midst of conflict. Η αγάπη και η επιδίωξη της ειρήνης είναι υποχρεωτική ακόμη και για εκείνους στη μέση της σύγκρουσης. Our Sages teach us that Truth 1 , Justice 2 , and even God's Name 3 are compromised for the purpose of establishing Shalom . Οι σοφοί μας διδάσκουν ότι Αλήθειας 1 , Δικαιοσύνης 2 , και ακόμα και το όνομα του Θεού 3 είναι σε κίνδυνο για τον καθορισμό Σαλόμ. Indeed, for a Jewish family, just because there is not one bayis , does not mean there should not be Shalom . Πράγματι, για μια εβραϊκή οικογένεια, μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχει ούτε ένα bayis, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει Σαλόμ.
But is there an alternative? Αλλά είναι μια εναλλακτική λύση υπάρχει; Can there still be a place for family values, or better yet, Jewish values within the divorce process? Μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για τις αξίες της οικογένειας, ή ακόμα καλύτερα, εβραϊκές αξίες στο πλαίσιο της διαδικασίας διαζυγίου; Reiterating the query of Rabbi Avrohom Pam shlita 4 in a recent address calling for a civilized approach to gittin , "Why cannot the task of dissolving the marriage be approached with respect and humanity -- with menchlichkeit ?" Επαναλαμβάνοντας το ερώτημα του ραβίνου Avrohom Παμ shlita 4 σε πρόσφατη διεύθυνση έκκληση για μια πολιτισμένη προσέγγιση gittin, "Γιατί δεν μπορώ να το έργο της διάλυσης του γάμου να προσεγγίζεται με σεβασμό και ανθρωπιά -; με menchlichkeit"

A Better Alternative: Mediation Μια καλύτερη εναλλακτική λύση: Διαμεσολάβηση

In fact, there is an alternative, a process steeped in family and Torah values. Στην πραγματικότητα, υπάρχει μια εναλλακτική λύση, μια διαδικασία γεμάτη οικογενειακές αξίες και την Τορά. That alternative is a process called mediation. Αυτή η εναλλακτική λύση είναι μια διαδικασία που ονομάζεται διαμεσολάβησης. And despite a surge of popularity of mediation over the past decade, most divorcing couples and the community at large are simply unaware of mediation, or are uncertain as to how it can be helpful. Και παρά τη μεγάλη άνοδο της δημοτικότητάς της διαμεσολάβησης κατά την τελευταία δεκαετία, τα περισσότερα ζευγάρια χωρίζουν και η κοινωνία στο σύνολό της είναι απλά αγνοούν τη μεσολάβηση, ή είναι αβέβαιοι ως προς το πώς μπορεί να είναι χρήσιμη. To correct the most common misnomer, mediation is not marital counseling. Για να διορθώσετε την πιο κοινή ψευδεπίγραφος, η διαμεσολάβηση δεν είναι οικογενειακή συμβουλευτική. Divorce mediation, rather, is for couples who have decided that separation or divorce is inevitable (hopefully, with the guidance of therapists and/or rabbis). Διαμεσολάβησης Διαζύγιο, μάλλον, είναι τα ζευγάρια που έχουν αποφασίσει ότι χωρισμός ή το διαζύγιο είναι αναπόφευκτο (ελπίζουμε, με την καθοδήγηση των θεραπευτών και / ή ραβίνοι). Once that decision has been reached, mediation deals with the divorce, helping the couple and their children move on with their lives while avoiding all the unnecessary scars from that decision. Από τη στιγμή που έχει ληφθεί απόφαση, αφορά τη διαμεσολάβηση με το διαζύγιο, βοηθώντας το ζευγάρι και τα παιδιά τους να προχωρήσουν στη ζωή τους, αποφεύγοντας όλα τα περιττά σημάδια από την απόφαση αυτή.
Divorce mediation is a family-centered process guided by a trained, neutral, third party who guides divorcing couples to work through the issues and decisions of a divorce within a collaborative framework. Instead of focusing on adversity and competition, mediation focuses on mutual problem-solving and the best interests of the entire family. Διαμεσολάβησης διαζύγιο είναι μια οικογένεια με επίκεντρο τη διαδικασία καθοδηγείται από έναν εκπαιδευμένο, ουδέτερο, τρίτος ο οποίος καθοδηγεί τους χωρίζουν τα ζευγάρια να εργαστούν μέσω των ζητημάτων και των αποφάσεων του διαζυγίου μέσα σε ένα συνεργατικό πλαίσιο. Αντί να εστιάζονται στις αντιξοότητες και τον ανταγωνισμό, διαμεσολάβησης εστιάζει στην αμοιβαία πρόβλημα- προβλημάτων και τα συμφέροντα ολόκληρης της οικογένειας. Separate conflicts become joint concerns. Ξεχωριστή συγκρούσεις γίνονται κοινές ανησυχίες. Mediation thus challenges the methods and assumptions of the adversarial divorce process. Διαμεσολάβηση προκλήσεις έτσι τις μεθόδους και τις παραδοχές της εκατέρωθεν ακροάσεως διαζύγιο. It helps to dissolve a marriage by focusing on the future, not by getting stuck casting blame for the past. Βοηθά να διαλύσει ένα γάμο με επίκεντρο το μέλλον και όχι από το να κολλήσει ευθύνη casting για το παρελθόν. It seeks to resolve all the pending issues with communication and cooperation, not with adversity or animosity. Επιδιώκει να επιλύσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα με την επικοινωνία και συνεργασία, όχι με εχθρότητα ή αντιπαλότητα.
In an informal and safe environment, a mediator helps parties communicate and prioritize their needs and goals. Σε μια άτυπη και ασφαλές περιβάλλον, ένας διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη επικοινωνούν και να δώσει προτεραιότητα στις ανάγκες και τους στόχους τους. One of the most difficult aspects for divorcing couples is the experience of disempowerment and frustration with the divorce process, which they do not understand and over which they have no control. Μία από τις πιο δύσκολες πτυχές για διαζύγιο ζευγάρια είναι η εμπειρία της αποδυνάμωσης και απογοήτευση με τη διαδικασία διαζυγίου, το οποίο δεν καταλαβαίνουν και επί των οποίων δεν έχουν κανέναν έλεγχο. In mediation, the parties retain control of the decisions that relate to their own lives and to the lives of their children. Σε διαμεσολάβησης, τα μέρη διατηρούν τον έλεγχο των αποφάσεων που αφορούν τη ζωή τους και στη ζωή των παιδιών τους. Mediators never make decisions. Ο διαμεσολαβητής δεν κάνουν ποτέ αποφάσεις. The most intimate details of one's future life are not left in the hands of strangers, be it a judge or lawyers battling out strategic positions. Οι πιο προσωπικές λεπτομέρειες της μελλοντικής ζωής ενός ατόμου δεν αφήνονται στα χέρια των ξένων, είτε είναι δικαστής ή δικηγόροι μάχονται στρατηγικές θέσεις. Rather, the mediator empowers the couple through the process, facilitating their negotiation towards their own informed and fair agreement, on their own terms, with their own values and priorities. Αντίθετα, ο μεσολαβητής εξουσιοδοτεί το ζευγάρι μέσα από τη διαδικασία, διευκολύνοντας την διαπραγματευτική τους προς τις δικές τους ενημερωμένες και δίκαιη συμφωνία τους, με τους δικούς τους όρους, με τις δικές της αξίες και τις προτεραιότητές τους.
In mediation, parties work out all the legal issues necessary to finalize their separation or divorce, from parenting (custody and visitation) and support to property division and tax implications, in a faster and less costly process. Στη διαμεσολάβηση, τα μέρη εργάζονται από όλα τα νομικά ζητήματα που είναι απαραίτητα για την οριστικοποίηση χωρισμού ή διαζυγίου τους, από την ανατροφή των παιδιών (επιμέλεια και επισκεψιμότητας) και να υποστηρίξει την διαίρεση ακινήτων και φορολογικές επιπτώσεις, σε μια ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή διαδικασία. But the benefits of mediation do not stop there. Αλλά τα οφέλη της διαμεσολάβησης δεν σταματούν εκεί. Informed of, but unrestricted by the narrow parameters imposed by the law, mediating parties can use the flexibility of the process to forge a creative agreement, tailored to the unique circumstances and needs of their own family. Ενημερωθείτε του, αλλά χωρίς περιορισμούς από τις στενές παραμέτρους που επιβάλλονται από το νόμο, διευθετώντας τα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν την ευελιξία της διαδικασίας να σφυρηλατήσει μια δημιουργική συμφωνίας, προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της οικογένειάς τους. Not surprisingly, research has shown that compliance and satisfaction with mediated agreements is higher than those imposed upon divorcing couples by a third party, ie a judge. Δεν αποτελεί έκπληξη, η έρευνα έχει δείξει ότι η συμμόρφωση και η ικανοποίηση με τη μεσολάβηση συμφωνιών είναι υψηλότερες από εκείνες που επιβάλλονται σε διαζύγιο ζευγάρια από ένα τρίτο μέρος, δηλαδή ένα δικαστή.
In contrast to the conventional adversarial divorce, mediation views divorce as an ongoing emotional and family problem, not just a one-time legal problem. Σε αντίθεση με τη συμβατική αντιδικία διαζύγιο, το διαζύγιο διαμεσολάβησης απόψεις ως μια συνεχής συναισθηματικά και οικογενειακά προβλήματα, όχι μόνο μια φορά νομικό πρόβλημα. Divorce represents the dissolution of only one relationship, that of husband and wife. Διαζύγιο αντιπροσωπεύει τη διάλυση του μόνο μια σχέση, αυτό της συζύγου και της συζύγου. It does not and should not rupture the entire family, especially concerning relationships between parent and child. Δεν κάνει και δεν θα πρέπει να ρήξη όλη την οικογένεια, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. In mediation, divorcing parents are trained to develop the necessary skills for successful co-parenting required by their new family status. Κατά την διαμεσολάβηση είναι το διαζύγιο οι γονείς εκπαιδεύονται για να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχή συνεργασία ανατροφή των παιδιών που απαιτούνται από το νέο καθεστώς της οικογένειάς τους.
As hostile as a couple may feel towards each other, through the help of the mediator, spouses learn to separate the issues and the negative energy they have between them and learn how to focus attention on the truly important matters -- on their children and on the decisions that have to be made for the future. Ως εχθρική ως ζευγάρι μπορεί να νιώθει ο ένας προς τον άλλο, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, οι σύζυγοι να μάθουν να διαχωρίζουν τα προβλήματα και την αρνητική ενέργεια που έχουν μεταξύ τους και να μάθουν πώς να εστιάσει την προσοχή της στα πραγματικά σημαντικά ζητήματα - για τα παιδιά τους και για οι αποφάσεις που πρέπει να γίνουν για το μέλλον. The mediator acts as a guide, helping couples to restructure their family -- not dissolve it. Ο διαμεσολαβητής λειτουργεί ως οδηγός, που βοηθά τα ζευγάρια να αναδιαρθρώσουν την οικογένειά τους - να διαλυθεί αυτό.
Mediation is not an isolated process, but one which seeks guidance from outside attorneys, therapists and rabbis to inform couples of their rights and responsibilities as parents and separating couples. Η διαμεσολάβηση δεν είναι μια μεμονωμένη διαδικασία, αλλά αυτό που επιδιώκει την καθοδήγηση από το εξωτερικό δικηγόροι, θεραπευτές και ραβίνοι να ενημερώσει ζευγάρια τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους ως γονείς και τα ζευγάρια που χωρίζουν. One such right and responsibility which concerns the Jewish community is the get (Jewish bill of divorce). Ένα τέτοιο δικαίωμα και την ευθύνη που αφορά την εβραϊκή κοινότητα είναι το πάρει (εβραϊκό λογαριασμό του διαζυγίου). Mediation offers a fresh opportunity to alleviate potential problems with this concern by its orientation towards cooperation and communication. Μεσολάβηση προσφέρει μια νέα ευκαιρία για να ανακουφίσει τα πιθανά προβλήματα με την ανησυχία αυτή με τον προσανατολισμό της προς τη συνεργασία και την επικοινωνία. While mediation cannot solve the agunah problem, it can reduce the number of problems by directing couples away from an adversarial and hostile process. Ενώ η μεσολάβηση δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα agunah, μπορεί να μειώσει τον αριθμό των προβλημάτων κατευθύνοντας ζευγάρια μακριά από κατ 'αντιμωλία διαδικασία και εχθρική. A potentially recalcitrant spouse will be less likely to take a hard-lined and unreasonable posture against the other. Μια δυνητικά απείθαρχα σύζυγος θα είναι λιγότερο πιθανό να πάρουν μια σκληρή επένδυση και παράλογη στάση έναντι του άλλου. In mediation, a spouse is more likely to be influenced by the interdependent process, oriented towards collaboration and consideration. Στη διαμεσολάβηση, ένας εκ των συζύγων είναι πιο πιθανό να επηρεάζεται από την αλληλεξάρτηση διαδικασία, προσανατολισμένη προς τη συνεργασία και την εξέταση.

Mediation as the Ideal Jewish Form of Conflict Resolution Διαμεσολάβηση ως Ιδανικό εβραϊκή μορφή του Επίλυσης Συγκρούσεων

From a Jewish perspective, both in a halachic and a philosophic sense, mediation is an ideal process of conflict resolution. Από μια εβραϊκή προοπτική, τόσο σε halachic και μια φιλοσοφική έννοια, η διαμεσολάβηση αποτελεί μια ιδανική διαδικασία επίλυσης των διαφορών. Because mediation is not a formal judicial proceeding, it does not violate the Biblical prohibition for a Jew to engage in legal action in a non-Jewish court ( archaot ) 5 . Επειδή η παρέμβαση αυτή δεν είναι μια τυπική δικαστική διαδικασία, δεν παραβιάζει τη βιβλική απαγόρευση για έναν Εβραίο να εμπλακούν σε νομικές ενέργειες σε μη εβραϊκό δικαστήριο (archaot) 5 . In fact, by drafting a separation agreement in mediation, a couple seeking a civil divorce will never have to appear in a non-Jewish court, thereby entirely avoiding this Biblical prohibition. Στην πραγματικότητα, με την κατάρτιση ενός συμφωνία διαχωρισμού στον τομέα της διαμεσολάβησης, ένα ζευγάρι που αναζητούν μια αστική διαζύγιο ποτέ δεν θα πρέπει να εμφανίζονται σε μη εβραϊκό δικαστήριο, αποφεύγοντας έτσι εντελώς αυτήν την βιβλική απαγόρευση.
Moreover, mediation is actually the preferred method of conflict resolution used by Jewish courts in a process called psharah (compromised settlement) 6 , 7 . Επιπλέον, η διαμεσολάβηση είναι πραγματικά η προτιμώμενη μέθοδος επίλυσης διαφορών που χρησιμοποιείται από τους Εβραίους δικαστήρια σε μια διαδικασία αποκαλούμενη psharah (διακυβεύεται οικισμός) 6 , 7 . The Torah mandates us "to do that which is right and good in the sight of the Lord." 8 Rashi comments that this refers to psharah , looking beyond the letter of the law. Οι εντολές της Τορά μας "για να κάνουμε αυτό που είναι σωστό και καλό στα μάτια του Κυρίου." 8 σχόλια Rashi ότι πρόκειται για psharah, πέρα από το γράμμα του νόμου. In fact, the halachah establishes that it is a mitzvah to encourage disputing parties to pursue psharah over the adjudication and application of din (strict law) 9 . Στην πραγματικότητα, η halachah αποδείξει ότι είναι μια mitzvah να ενθαρρυνθεί η αμφισβήτηση μέρη να συνεχίσουν psharah πάνω από την εκδίκαση και η εφαρμογή του DIN (αυστηρή νομοθεσία) 9 . Capturing the essence of the benefits of mediation, the Talmud states that only psharah , not din , constitutes the ideal justice of mishpat shalom and mishpat tzedek -- judgment of peace and judgment of righteousness. Αιχμαλωτίζοντας την ουσία των πλεονεκτημάτων της διαμεσολάβησης, το Ταλμούδ αναφέρει ότι μόνο psharah όχι, φασαρία, αποτελεί το ιδανικό της δικαιοσύνης mishpat Shalom και mishpat tzedek - απόφαση της ειρήνης και την απόφαση της δικαιοσύνης. No modern formulation has so elegantly expressed the uniqueness of mediation, in its ability to provide an integrated justice balancing the values of fairness, peacefulness and compassion. 10 Κανένα σύγχρονο διατύπωση έχει τόσο κομψά εξέφρασε την μοναδικότητα της διαμεσολάβησης, στην ικανότητά της να παρέχει ένα ολοκληρωμένο εξισορρόπηση της δικαιοσύνης τις αξίες της ισότητας, της γαλήνης και της συμπόνιας. 10
From as early as Cain and Abel, we learn that conflict is part of human nature. Chazal have instructed us concerning how to best deal with this nature. Ήδη από τον Κάιν και Άβελ, μαθαίνουμε ότι η σύγκρουση είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Chazal έχουν δώσει οδηγίες μας σχετικά με τον καλύτερο τρόπο ασχολούνται με αυτού του είδους. We are warned that "An argument is like an overflowing stream; the more it flows, the wider it spreads." 11 The Vilna Gaon explains that attempting to stop an argument by arguing is the same as trying to wash one's face in one's filth. Είμαστε προειδοποίησε ότι «Ένα επιχείρημα είναι σαν ένας ξεχειλίζει ρεύμα? Η πιο ρέει, η ευρύτερη εξαπλώνεται." 11 Η Βίλνα Gaon εξηγεί ότι προσπαθεί να σταματήσει ένα επιχείρημα με το επιχείρημα είναι η ίδια προσπαθεί να πλύνετε το πρόσωπό κάποιου στη βρωμιά του. The more one washes, the more he sullies himself. 12 During the divorce process, as in any conflict, adversity only breeds adversity. Οι περισσότερες πλύσεις μία, η πιο sullies ο ίδιος. 12 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου, όπως σε κάθε σύγκρουση, τις αντιξοότητες μόνο αντιξοότητες φυλές. Barring extreme circumstances and individuals, parties should seek an alternative approach, one which foresees an end to the current turmoil. Φραγή ακραίες συνθήκες και τα άτομα, τα μέρη θα πρέπει να αναζητήσουν μια εναλλακτική προσέγγιση, η οποία προβλέπει ένα τέλος στην τρέχουσα αναταραχή. Mediation presents such an opportunity. Η διαμεσολάβηση αποτελεί μια τέτοια ευκαιρία.
Shalom , as mentioned above, should be the prime objective in resolving disputes. Shalom, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος για την επίλυση των διαφορών. The Torah is more concerned with restoring social harmony than with arbitrating legal issues. Η Τορά είναι περισσότερο με την αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης σε σχέση με νομικά θέματα διαιτησίας. We are advised by Hillel to be of the students of Aaron, not only to love peace, but to pursue peace. 13 Even if peace is not easy, even in the midst of disagreement, even if we may not love or like a person as we used to, peace should still be the goal to which to aspire and pursue. Είμαστε συνιστάται από Hillel να είναι από τους φοιτητές του Ααρών, όχι μόνο να αγαπούν την ειρήνη, αλλά να επιδιώξει την ειρήνη. 13 Ακόμη και αν η ειρήνη δεν είναι εύκολο, ακόμη και στη μέση της διαφωνίας, ακόμη και αν δεν μπορεί να αρέσει ή σαν ένα άτομο ως που χρησιμοποιούνται για την, την ειρήνη θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι ο στόχος στον οποίο να επιδιώκουν και να συνεχίσει.

Goals for Our Community Στόχοι για την κοινότητά μας

For divorcing couples, our community should encourage an alternative course to the one handed to us by the adversarial system. Για το διαζύγιο ζευγάρια, η κοινότητά μας θα πρέπει να ενθαρρύνει μια εναλλακτική πορεία προς το ένα χέρι για να μας από την αντιπαράθεση. In the darkness of conflict and family transition, our guiding light should come from the tradition of family values and Jewish ethics. 14 We must realize that Shalom, Mishpat and Tzedek , as goals in mediation and Jewish justice, demonstrate strength, not weakness. Στο σκοτάδι της σύγκρουσης και η μετάβαση της οικογένειας, μας καθοδηγεί το φως πρέπει να προέρχεται από την παράδοση των οικογενειακών αξιών και της εβραϊκής ηθικής. 14 Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι Σαλόμ, Mishpat και Tzedek, όπως τους στόχους στον τομέα της διαμεσολάβησης και των Εβραίων δικαιοσύνη, αποδεικνύει δύναμης και όχι αδυναμίας. This strength produces stronger, wiser and more durable and meaningful resolutions of conflict. Αυτή η δύναμη παράγει ισχυρότερη, σοφότεροι και πιο ανθεκτικό και ουσιαστική ψηφίσματα των συγκρούσεων. Our community should attempt to glorify these goals, not betray them. Η κοινότητά μας θα πρέπει να επιχειρήσει να δοξάσει τους στόχους αυτούς, δεν τους προδίδει. With the proper guidance of Chazal and with the help of family, friends and trained professionals, there is a way out of the snowballing turmoil of conflict with all of its potentially devastating consequences. Με τη σωστή καθοδήγηση των Chazal και με τη βοήθεια της οικογένειας, των φίλων και καταρτισμένους επαγγελματίες, υπάρχει μια διέξοδος από την κρίση χιονοπόλεμος της σύγκρουσης με το σύνολο των δυνητικά καταστροφικές συνέπειες του. Through the process of mediation, divorcing couples can regain respect, dignity and civility in their families, their homes and in their hearts. Μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, το διαζύγιο ζευγάρια μπορούν να επανακτήσουν τον σεβασμό, αξιοπρέπεια και ευγένεια στις οικογένειές τους, τα σπίτια τους και στις καρδιές τους.Rabbi Adam J. Berner may be reached via email at ajberner@aol.com or through his web site at http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&twu=1&u=http://www.mediationoffices.com/&usg=ALkJrhjMP3xXNiZhHaERfR0Ey_MCwXAixA . Ραβίνος Αδάμ Ι. Μητρόπολη της μπορεί να επιτευχθεί μέσω email στο ajberner@aol.com ή μέσω της ιστοσελίδας του στο http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&twu=1&u=http://www.mediationoffices.com/&usg=ALkJrhjMP3xXNiZhHaERfR0Ey_MCwXAixA .
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.jlaw.com/Articles/berner.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου